• Privacyverklaring Auto Hoogenboom

    Auto Hoogenboom vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
    Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring Auto Hoogenboom

Lees in onze privacyverklaring hoe Auto Hoogenboom B.V. omgaat met uw gegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

In deze privacyverklaring beschrijft Auto Hoogenboom B.V. (hierna: “Auto Hoogenboom” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. Wij zijn verbonden aan Pon Holdings B.V. (“Pon“) en maken onderdeel uit van de Dealer Groep Pon.

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie waarmee wij een natuurlijk persoon kunnen identificeren, is een persoonsgegeven, bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres. Of deze informatie als een persoonsgegeven kan worden gekwalificeerd, hangt bijvoorbeeld af van of Auto Hoogenboom beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat wij deze inzetten om een natuurlijk persoon te identificeren. Zo beschouwen wij uw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van u omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen wij bepaalde gegevens over u vastleggen, bijvoorbeeld uw interesses en communicatievoorkeuren. Hieronder volgt meer toelichting.

A. Gegevens door u aan ons verstrekt

Als u met Auto Hoogenboom een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

Daarnaast verwerkt Auto Hoogenboom in het kader van de uitvoering een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

B. Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten

Als u gebruik maakt van diensten van Auto Hoogenboom of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

C. Gegevens die wij ontvangen van bij ons aangesloten importeur, servicepartners of andere businesspartners

In sommige gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens van derden om onze of een gezamenlijke dienstverlening mogelijk te kunnen maken. De partijen waarvan wij gegevens ontvangen zijn:

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Auto Hoogenboom hun persoonsgegevens verwerkt.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens door Auto Hoogenboom  vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

  1. Toestemming
  2. Uitvoering van een overeenkomst met u
  3. Wettelijke verplichting
  4. Gerechtvaardigd belang van Auto Hoogenboom of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, (IT-) beveiliging, preventie van fraude of andere criminele activiteiten, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Auto Hoogenboom gebruikt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring:

7. Delen met derden

Auto Hoogenboom deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan:

Auto Hoogenboom gebruikt diensten van derden die kunnen fungeren als ‘verwerkers’, bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners ontvangen persoonsgegevens uitsluitend om te verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Auto Hoogenboom.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zorgt Auto Hoogenboom ervoor dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. Indien u nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, kun u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Pon (zie artikel 12).

8. Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als (i) u klant bent bij Auto Hoogenboom of interesse blijft tonen in de diensten van Auto Hoogenboom, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. In kaart brengen websitebezoek en e-mail leesgedrag

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken, met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

Wanneer u geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven dan kunnen deze e-mails bijvoorbeeld voorzien zijn van webbakens, ook wel pixels genaamd. Met behulp van deze pixels kunnen wij bijvoorbeeld meten of en wanneer u onze e-mail hebt gelezen, met welke browser in welke voorkeurstaal, (delen van) het IP-adres van uw computer en op welke links u eventueel geklikt heeft. Wanneer u wel onze nieuwsbrief wenst te ontvangen maar niet wenst dat deze analyses door ons worden uitgevoerd, dan kunt u hiervoor uw recht van bezwaar (“recht om bezwaar te maken tegen direct marketing”) uitoefenen via onze klantenservice.

Als u geen cookies of verstrekking hiervan aan derden wenst, kun u dit weigeren door op onze websites de cookie instellingen te wijzigen. Voor meer details over het gebruik van cookies en device fingerprinting technieken verwijzen wij naar ons cookie beleid.

10. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage heb u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

Voor het indienen van uw verzoek om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice (zie artikel 12). U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Auto Hoogenboom spant zich zo goed mogelijk in om binnen de wettelijke termijnen te reageren op uw ingediende verzoek. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Om zeker te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als wij dit noodzakelijk achten om u te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van uw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij u hebben geïdentificeerd.

Bij uw verzoek tot verwijdering van gegevens wissen wij waar mogelijk uw gegevens, bijvoorbeeld gegevens die wij hebben gebruikt voor:

Sommige persoonsgegevens wissen wij niet omdat deze noodzakelijk zijn voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen. Dit betreft uw gegevens die verwerkt zijn voor administratieve doeleinden waarop bijvoorbeeld fiscale wetgeving van toepassing is. Hierbij kunt u denken aan de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van contracten of facturen, dit dienen wij minimaal 7 jaar te bewaren.

11. Beveiliging en bescherming van gegevens

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun u contact opnemen met:

Auto Hoogenboom B.V.
T.a.v: Privacy Champion
Postbus 5165
3008 AD Rotterdam
Tel. 010 – 410 56 00
privacy@autohoogenboom.nl

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming die is aangemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is iemand die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via privacy@pon.com en per post via bovenstaand adres (t.a.v. ‘Privacy Office’).

12. Camera toezicht

Op onze locatie(s) wordt mogelijk gebruik gemaakt van cameratoezicht. Als dit het geval is, wordt u hierop gewezen met diverse borden zowel binnen als buiten het pand en op het terrein.
Bij het betreden van ons terrein of pand kunt u mogelijk herkenbaar in beeld komen waarbij deze beelden als persoonsgegevens gezien kunnen worden. Ons uitgangspunt is dat we niet méér
gegevens verwerken dan nodig is om bovengenoemde doelen te bereiken, deze gegevens betreffen: foto- en videobeelden, datum, tijdstip en locatie waar(op) de opnamen zijn gemaakt. Op sommige
locaties kan ook geluid worden opgenomen. Als dat het geval is, wordt dit ter plaatse vermeld op de informatieborden op het terrein of pand.

Cameratoezicht passen wij 24/7 toe als beveiligingsmiddel met als doel om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te borgen en om bezittingen van ons, medewerkers en bezoekers te
beschermen tegen mogelijk misbruik, diefstal/criminaliteit en andere vormen van ongewenst gedrag. De beelden kunnen door ons gebruikt worden om vast te stellen of sprake is van ongewenst gedrag
en wie daarbij betrokken was, door wie eventuele schade is aangebracht met als doel deze schade te verhalen op de betreffende veroorzakers, of om de beelden te gebruiken voor aangifte en/of als
bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken zoals in het geval van diefstal. Daarnaast kan het cameratoezicht ook worden gebruikt voor het bevorderen van opsporing en vervolging van strafbare
feiten en het ondersteunen van politie of justitie bij onderzoek naar strafbare feiten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het beschermen van onze medewerkers, bezoekers en de
eigendommen en goederen van ons, onze medewerkers en onze bezoekers. Wij hebben hierbij zorgvuldig een afweging gemaakt tussen onze genoemde belangen versus de mogelijke inbreuk op
uw persoonlijke levenssfeer en van de personen die mogelijk op de beelden worden vastgelegd. Daarnaast kunnen wij een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting hebben de beelden
te delen met de politie of justitie.

Wij bewaren de gemaakte beelden maximaal twee weken, tenzij sprake is van een incident. Toegang tot de beelden is gelimiteerd tot alleen die personen die dit noodzakelijk voor hun functie dienen te
gebruiken en altijd met inachtneming van strenge voorwaarden, zoals onder meer een geheimhoudingsplicht. Alleen wanneer sprake is van een vermoeden van een incident, zoals schade
aan voertuigen, dan kunnen beelden opgevraagd worden door een aantal bevoegden.

Voor het beheer en onderhoud van onze camerasystemen kan het nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien.
Dit gebeurt alleen als hier een concrete aanleiding voor is zoals hierboven benoemd. In sommige gevallen dienen wij op grond van een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken aan
derden, bijvoorbeeld de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren met inachtneming van wat via deze wettelijke verplichting van ons vereist
wordt.

13. Wijzigingen Privacyverklaring

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht daarvan. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2023.